36 NILAI PENDIDIKAN MORAL

1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

         1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

         1.2 Amanah

         1.3 Harga Diri

         1.4 Bertanggungjawab

         1.5 Hemah Tinggi

         1.6 Toleransi

         1.7 Berdikari

         1.8 Kerajinan

         1.9 Kasih Sayang

         1.10Keadilan

         1.11 Rasional

         1.12 Kesederhanaan


2. NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

         2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga

         2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

         2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

         2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga


3. NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

         3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

         3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar

         3.3 Kemapanan Alam Sekitar

         3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar


4. NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME

         4.1 Cinta akan Negara

         4.2 Taat Setia pada Raja dan Negara

         4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara


5. NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

         5.1 Melindungi Hak Kanak-Kanak

         5.2 Menghormati Hak Wanita

         5.3 Melindungi Hak Pekerja

         5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

         5.5 Melindungi Hak Pengguna


6. NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

         6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang

         6.2 Kebebasan Bersuara

         6.3 Kebebasan Beragama

         6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

         6.5 Sikap Keterbukaan


7. NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

         7.1 Hidup Bersama Secara Aman

         7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

         7.3 Saling Menghormati antara Negara